Unsere Bankverbindung (ACHTUNG: neue Verbindung seit dem 01. Juni 2023)

Empfänger: Radikal Nondual
IBAN: DE14 1001 0123 9030 9625 80
BIC: QNTODEB2XXX
Bank: Olinda (Qonto)

Adresse (falls benötigt):
Radikal Nondual GbR
Edlinger Str. 143
83071 Stephanskirchen

Danke, dass du uns unterstützst!